คำถามที่พบบ่อย จาก Best Internet

Best Internet Service Solution Co., Ltd.

Best Internet Service Solution Co., Ltd


ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

แก้ปัญหาเข้า Windows Remote Desktop เนื่องจาก Windows มีการอัพเดท OS

แก้ปัญหาเข้า Windows Remote Desktop ไม่ได้เนื่องจาก Windows มีการอัพเดท (OS May 2018) โดยวิธีแก้ไข มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ทำที่เครื่องของคุณ)
1.ไปที่ edit group policy (กดปุ่ม Start พิมพ์คำว่า policy)
2.Computer Configuration > Administrative Templates > System > Credentails Delegation
3.เลือก Encryption Oracle Remediation
3.1. เปลี่ยนเป็น Enable
3.2 เปลี่ยน Protection Level : Vulnerable


อยู่ระหว่างทดสอบ FB : Plugin


ข้อตกลงการตอบคำถาม
- ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม, การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ให้บริการ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว