Blog & News

บริการจด Domain name (โดเมนเนม) เป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นจองความเจ้าของชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการ โดยชื่อโดเมนที่ต้องการจะจดใหม่นั้นจะต้องมีสถานะ

บริการจด Domain name

บริการจด Domain name

 

Best Domain


Domain New Price Transfer Renewal

.com HOT!

฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
.net ฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
.org ฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
.us ฿500.00 THB
1 Year
฿500.00 THB
1 Year
฿500.00 THB
1 Year
.biz ฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
.info ฿700.00 THB
1 Year
฿700.00 THB
1 Year
฿700.00 THB
1 Year
.asia ฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year
฿450.00 THB
1 Year

บริการจด Domain name (โดเมนเนม) เป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นจองความเจ้าของชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการ โดยชื่อโดเมนที่ต้องการจะจดใหม่นั้นจะต้องมีสถานะ "ว่าง" คือ ไม่ได้ถือครองโดยผู้อื่นอยู่ก่อนหน้านี้ ด้วยการให้บริการที่รวดเร็วจากทาง Best Thai Host ท่านสามารถจดโดเมน พร้อมติดตั้งเว็บโฮสติ้ง ให้ท่านจัดทำเว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 นาที (หลังจากได้รับ หลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และเฉพาะในช่วง วัน-เวลาทำการ เฉพาะ .com .net .org .info)

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ จดโดเมน จดโดเมน ".co.th"

.co.th เป็น domain สำหรับ การพาณิชย์และธุรกิจ ได้แก่ บริษัท, ห้างหุ้นส่วน และ เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องเป็น องค์กรพาณิชย์ ที่ จดทะเบียน ในประเทศไทย หรือ บริษัทต่างประเทศ ที่มีตัวแทนอยู่ ในประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท ใบ ภ.พ. 20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค. 0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หลักฐานการเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า Trade Mark นั้นๆ ซึ่งได้ดำเนิน การจดทะเบียน ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อย่างถูกต้อง

จดโดเมน ".in.th"

.in.th เป็น domain สำหรับ บุคคล บริษัท และ องค์กร ที่ต้องการ จดโดเมนเนม อีกทางหนึ่ง ภายใต้ .th เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ ส่วนการ จดโดเมน ในนามบุคคลนั้น ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว การจดโดเมน .in.th จะไม่อนุญาติให้จดในลักษณะของชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อจังหวัด เป็นต้น

จดโดเมน ".net.th"

.net.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้ บริการ จาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรอง จาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็น ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรอง จาก ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรอง หน่วยงาน ที่ต้องการ จดทะเบียนโดเมนเนม นี้เป็น หน่วยงาน ย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP)

จดโดเมน ".ac.th"

.ac.th เป็น domain ที่ใช้แทนชื่อของ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย โดยการตั้งชื่อ ควรให้สอดคล้องกับชื่อ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย นั้นๆ เอกสารที่ใช้เป็น หลักฐาน ในการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือจัดตั้ง หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ได้นั้น ท่านจะต้องออก หนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอ จดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้ง ประทับตรา และเซ็นต์รับรองโดย ท่าน ผู้อำนวยการ ของทางโรงเรียน

จดโดเมน ".go.th"

.go.th เป็น domain สำหรับ หน่วยงานรัฐบาล และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาล ซึ่งจะต้องเป็น หน่วยงาน ของ รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงาน/โครงการ ในสังกัด เอกสาร ที่ใช้ในการ จดโดเมน คือ เอกสารคำร้อง ขอ จดทะเบียนโดเมน จาก ผู้บริหาร หน่วยงาน นั้น โดยเป็น หนังสือ ที่ทาง หน่วยงาน แจ้งชื่อ โดเมนเนม xxx.go.th ให้ทาง ผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ กระทรวง/กรม ต้นสังกัด รับทราบ

จดโดเมน ".mi.th"

.mi.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ หน่วยงานทางทหาร เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรอง จาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรอง ได้จาก สท.ทหาร

จดโดเมน ".or.th"

.or.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ องค์กรที่ ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูต ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน หนังสือ จัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือ จัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือ จัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น กรณี ที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งองค์กร ได้นั้น ท่านจะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริงสอบสถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Line : @bestinternet
โทร : 02-1079059
mail : support@bestinternet.co.th